Artikel 1.          Definities

1.1.      In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. DeltaProto: de gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden: DeltaProto B.V. gevestigd aan de Hellingweg 10, 1151 CS Broek in Waterland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64253988;
 2. klant: de wederpartij die met DeltaProto een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van DeltaProto heeft ontvangen of met wie DeltaProto in enige rechtsbetrekking staat of voor wie DeltaProto enige rechtshandeling verricht;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen DeltaProto en de klant.
 4. AVV: deze algemene verkoopvoorwaarden van DeltaProto;
 5. website: de website www.deltaproto.com die door DeltaProto wordt beheerd;
 6. PCB: de maatwerk printplaten die DeltaProto levert.

 

Artikel 2.          Algemeen

2.1.      Deze AVV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DeltaProto en de klant.

2.2.      Eventuele afwijkingen op deze AVV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.      Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AVV nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AVV volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DeltaProto vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.      Indien DeltaProto niet steeds strikte naleving van deze AVV verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DeltaProto in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van AVV te verlangen.

2.6.      Van toepassing is steeds de versie van de AVV zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de AVV heeft aanvaard.

2.7.      Voordat de klant via de website een offerte kan aanvragen en/of een bestelling kan plaatsen, dient de klant aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze AVV. Op elke pagina op de website staat een link naar de AVV.

2.8.      Indien de overeenkomst niet via de website tot stand komt, dan worden de AVV voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst (elektronisch) aan de klant ter hand gesteld.

 

Artikel 3.          Afbeeldingen

3.1.      Alle afbeeldingen van de aangeboden PCB's opgenomen op de website, in offertes of e-mailberichten gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 4.          Gebruiksvoorwaarden

4.1.      Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

4.2.      Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

4.3.      Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van DeltaProto of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 5.          Bestellen

 

5.1.      Calculator: De klant kan de prijs van PCB's online calculeren, op basis van de producteigenschappen,, aantallen en levertijd. De prijs wordt door de website aangepast elke keer dat de klant een van de opties verandert. De getoonde prijs is een richtprijs. De definitieve prijs volg na analyse van de door DeltaProto ontvangen informatie.

5.2.      Aanbieding: Nadat alle voor de productie noodzakelijke informatie is ontvangen en geanalyseerd ontvangt de klant een aanbieding.

5.3.      Bestelling: Indien de klant akkoord gaat met de aanbieding kan de bestelling worden geplaatst.

5.4.      Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of publicaties van DeltaProto binden DeltaProto niet.

5.5.      Indien de klant zijnde een consument via de website een bestelling plaatst, dan is het herroepingsrecht niet van toepassing aangezien de PCB's geheel naar de specificaties van de klant worden vervaardigd.

5.6.      De overeenkomst met de klant zijnde een consument komt pas tot stand nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de vaste kenbaar gemaakte prijs voor de door de klant gewenste PCB's.

 

Artikel 6.          Prijzen

6.1.      De prijzen zoals vermeld op de website worden getoond in Euro's.

6.2.      DeltaProto verkoopt voornamelijk aan professionele klanten. Daarom worden de prijzen op de website exclusief BTW getoond, tenzij dit specifiek anders staat vermeld (“inclusief BTW”).

6.3.      Indien de klant aan DeltaProto kenbaar heeft gemaakt dat hij een consument is, dan zijn de door DeltaProto specifiek aan de klant gerichte prijzen inclusief BTW.

6.4.      De prijs die voor de klant geldt, is de prijs weergegeven ten tijde van de bestelling (behalve in bijzondere gevallen - zie 5.3). De klant kan profiteren van specifieke commerciële kortingen die betrekking hebben op zijn activiteiten of zijn bestelvolumes. De prijs van de offerte en/of bestelling kan verschillen van de catalogusprijs die te zien is op de website van zijn speciale pagina's. De prijs is netto en is inclusief transportkosten.

 

 

Artikel 7.          Verplichtingen van de klant

7.1.      De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan DeltaProto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DeltaProto worden verstrekt.

7.2.      Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

7.3.      De klant is gehouden DeltaProto onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4.      Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de PCB's, is alleen de klant verantwoordelijk.

7.5.      De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

7.6.      De klant vrijwaart DeltaProto voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

Artikel 8.          PCB's

8.1.      De PCB's worden geproduceerd volgens de specificaties van de klant.

8.2.      Digitale afbeeldingen - * afbeeldingen op png formaat gemaakt door "safe gerber viewer." – in combinatie met de technische bestanden en besteloverzicht, zijn bindend (zie 5.4).

8.3.      DeltaProto geeft geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van de PCB's op de specifieke wensen van de klant of zijn klanten en doelstellingen of het gebruik dat is toegewezen op de klant of zijn klanten.

8.4.      Aangaande PCB's die verborgen defecten blijken te hebben, zal DeltaProto voorstellen – naar eigen inzicht – of het bedrag dat gelijkwaardig is aan het aankoopbedrag aan de klant te vergoeden, of een vervangend PCB te regelen voor de klant. Om recht te hebben op deze terugbetaling of vervanging dient de klant de PCB eerst terug te sturen naar DeltaProto.

8.5.      DeltaProto behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afhandelen van de retourzending van de PCB (inclusief verzending – ontvangst – nakijken van de PCB) waarvan het defect niet bekend is of te wijten is aan de klant, met inbegrip van foutief gebruik van de PCB.

 

Artikel 9.          Facturering en betaling

9.1.      Facturering – Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn eventuele speciale status te melden, die gevolgen zou kunnen hebben op de voorwaarden van de factuur. Zonder specifieke kennisgeving wordt de BTW van dat land op de factuur vermeld.

9.2.      Betalingsvoorwaarden – Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald voordat deze verzonden kunnen worden. Voor klanten die volgens de kredietregels zijn goedgekeurd, mag een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum gehanteerd worden, binnen de geautoriseerde kredietlimieten en te zien op de website. Alle orders die buiten deze kredietlimiet vallen dienen vooraf te worden betaald, voordat de verzending plaats kan vinden, met uitzondering van speciale afspraken overeengekomen met de verkoopafdeling van DeltaProto. In elk geval behoudt DeltaProto het recht voor een lopende kredietautorisatie en randvoorwaarden terug te zetten naar een status van vooruitbetalen in de volgende gevallen:

 1. Eerste order geplaatst door de klant;
 2. Een verleden van achterstallige betalingen, moeilijkheden met betalen of andere geschillen;
 3. Negatieve kredietscore.

9.3.      De betaling wordt als afgerond en compleet beschouwd als het totale gefactureerde bedrag aan de klant is ontvangen door DeltaProto.

9.4.      De vooruitbetaling is onderhevig aan geen enkele korting of ander voordeel.

9.5.      Betalingen worden gedaan via bankoverschrijving.

9.6.      Het niet betalen volgens de standaardtermijn annuleert kortingen en andere voordelen die DeltaProto aan de klant heeft toegezegd. Indien de klant de van DeltaProto ontvangen factuur niet binnen 30 dagen betaalt, dan is de klant direct in verzuim en heeft DeltaProto het recht om de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die DeltaProto maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Indien de klant een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

9.7.      Het niet betalen van een factuur binnen de afgesproken betalingstermijn resulteert er tevens in dat alle uitstaande bedragen onmiddellijk door de klant betaald dienen te worden.

9.8.      Naast de schadevergoedingen die DeltaProto mag vorderen, behoudt DeltaProto het recht voor de levering op te schorten tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen is ontvangen.

9.9.      Uitstaande bedragen - DeltaProto mag een limiet stellen aan de geautoriseerde uitstaande bedragen van de klant, vooral met betrekking tot zijn solvabiliteit of betalingsincidenten in het verleden. Orders buiten de uitstaande geautoriseerde orders dienen per bankoverschrijving te worden betaald, of met een andere garantie van betaling.

9.10.     Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 10.        Eigendomsvoorbehoud

10.1.     Alle geleverde en nog te leveren PCB's blijven uitsluitend eigendom van DeltaProto, totdat alle vorderingen die DeltaProto op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

10.2.     Zolang de eigendom van de PCB's niet op de klant is overgegaan, mag de klant de PCB's niet:

 1. verpanden;
 2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
 3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

10.3.     De klant is verplicht de PCB's die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DeltaProto te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DeltaProto veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde PCB's te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan DeltaProto te verstrekken.

10.4.     Indien de klant zijn verplichtingen jegens DeltaProto niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is DeltaProto gerechtigd alle PCB's, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van DeltaProto op volledige schadevergoeding.

10.5.     Indien DeltaProto gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht DeltaProto toegang te verlenen tot alle locaties waar de PCB's van DeltaProto zich bevinden.

10.6.     Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk DeltaProto daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van DeltaProto.

10.7.     De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan DeltaProto toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 11.        Levering

11.1.     De PCB's worden geleverd op het met de klant overeengekomen adres.

11.2.     DeltaProto spant zich in om de bestelde PCB's binnen de aangegeven termijn te leveren. Leveringen kunnen echter vertraging oplopen door verschillende oorzaken:

 1. late levering veroorzaakt door de klant zelf: verkeerde leveringsadres, gebouw ontvanger dicht, weigering om de PCB's aan te nemen. De prijs blijft ongewijzigd;
 2. late levering door de koeriersdienst: datum van verzending PCB's 48 uur voor de leverdatum, maar een probleem tijdens transport. De prijs blijft ongewijzigd;
 3. late levering door productieprobleem. DeltaProto controleert het aantal dagen van vertraging en wijzigt het factuurbedrag afhankelijk van de benodigde levertijd. In elk geval zal de prijs niet minder zijn dan de laagst aangegeven prijs (8 werkdagen).

11.3.     In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van DeltaProto ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze AVV, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

11.4.     De klant is verplicht de geleverde PCB's terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

 1. of de juiste PCB's zijn geleverd;
 2. of het juiste aantal PCB's is geleverd.

11.5.     Reclames dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan DeltaProto kenbaar te worden gemaakt.

11.6.     De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de PCB's.

 

Artikel 12.        Vertrouwelijkheid

12.1.     DeltaProto en de klant verbieden elkaar uitdrukkelijk enige informatie openbaar te maken over de andere partij, hun overeenkomsten, inclusief de overeengekomen voorwaarden tussen beide partijen. In het geval dat een van de partijen verplicht wordt gesteld informatie bekend te maken op verzoek van de bevoegde autoriteiten of gerechtelijke autoriteiten, zal deze de andere partij hiervan op de hoogte stellen. Alle informatie betreffende de technische en klantgegevens die worden bewaard op de website in de ruimte van de klant, wordt als vertrouwelijk beschouwd. De informatie die op de server bewaard wordt is:

 1. data met betrekking tot de registratie van het account - klantenbestand;
 2. data met betrekking tot offertes, orders, leveringsbonnen, facturen en betalingen;
 3. informatie over technische zaken – Gerber-bestanden, afbeeldingen en andere bestanden die nodig zijn om het technische bestand te voltooien.

Deze informatie mag niet bekend worden gemaakt aan derde partijen zonder schriftelijke toestemming van de klant.

 

Artikel 13.        Beveiliging en internet

13.1.     DeltaProto zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.